گیربكس تیپترونیك(Tiptronic Transmission ):
این گیربكس نوعی گیربكس اتوماتیك است كه قابلیت تبدیل به حالت تعویض دستی را نیز دارا می باشد. در حالت دستی، با هر بار بالا دادن دنده؛ حرکت به سمت مثبت؛ یک دنده به بالا و با هر بار پایین دادن آن؛ حرکت به سمت منفی؛ یک دنده به پایین خواهد رفت. معمولاٌ در این حالت دنده فعال به صورت عددی بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.